ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H πολιτική ποιότητας και ασφάλειας των «ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» που συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση κάθε
πελάτη και στη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων.

Παράλληλα η επιχείρηση, έχει ως στόχο την διατήρηση των θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της αγροτικής ζωής
της περιοχής του Κάμπου, την τήρηση φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών, καθώς και τη συμμετοχή της με χορηγίες
σε διάφορά προγράμματα/ εκδηλώσεις, προσδοκώντας την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, η επιχείρησή μας εγκαθιστά Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των
Τροφίμων (ΣΔΑΤ) ως αναφορά:

Στην παραγωγή , τυποποίηση και αποθήκευση χυμών σε συνθήκες ψύξης & σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η διοίκηση της επιχειρήσεως επειδή πιστεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων της

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

1. Στη συνεχή ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης της τεχνογνωσίας, των
μέσων παραγωγής και των διαδικασιών.
2. Στις κάτωθι αρχές οι οποίες συνιστούν την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας:
3. Στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ.
4. Στην συνεχή ενημέρωση , παρακολούθηση και εναρμόνιση με την νομοθεσία σε θέματα ποιότητας και
ασφάλειας καθώς και στις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών.
5. Στην εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις των πελατών με έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων
βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.
6. Στην κοινοποίηση , εφαρμογή και τήρηση του ΣΔΑΤ σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.
7. Στην επανέγκριση ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα του ΣΔΑΤ.
8. Στη βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων
τμημάτων και των εργαζομένων, όπως επίσης και με τους προμηθευτές και τους πελάτες.
9. Στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων.
10. Στην προστασία του περιβάλλοντος και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της.
11. Στον διαρκή εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του εξοπλισμού της εγκαταστάσεως.
12. Στην τήρηση και συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στην εγκατάσταση.
13. Στην διάθεση όλων των απαραιτήτων πόρων για την πιστή εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας της
επιχειρήσεως.
14. Στην λήψη μέτρων για την μείωση κινδύνων απάτης/ νοθείας των προϊόντων και κινδύνων από θέματα
βιοτρομοκρατείας
15. Στην υποστήριξη των στελεχών για την απρόσκοπτη εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας και
ασφάλειας τροφίμων
16. Στο σεβασμό και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων σε θέματα που δεν αφορούν την λειτουργία της
εταιρίας
17. Στην υποστήριξη από μετρήσιμους στόχους ως ακολούθως:

Αριθμός δεσμευθέντων παρτίδων δυνητικά μη ασφαλών προϊόντων: ≤ 1/έτος.
Αριθμός αποσυρθέντων παρτίδων μη ασφαλών προϊόντων: 0.

18. Στην εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των κινδύνων απάτης/ νοθείας τροφίμων.
19. Στην δέσμευση της διοίκησης για την ανάπτυξη και διατήρηση κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας
τροφίμων και την μέτρηση αυτής

Ο Συντονιστής Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του συστήματος.